Lisatud: 20. oktoober 2016

Energia kasutamise juhtimine ISO50001 saavutatud tulemused

Movek Grupp OÜ kogu tegevuse on alati olnud seotud energiasäästmise  teemaga.  Soojuspumbaseadmete arendustöö ja  tootmine , paigaldamine ja hooldus, tootmisprotsessi energiasäästlik juhtimine ning tootmisprotsessis kasutatavate hoonete ja mehhanismide ning autotranspordi energiasäästlik majandamine, vee kulu – kui ühe energiat tarbiva komponendi kulu optimeerimine- kõik need on energiajuhtimise osad mida ettevõte peab jälgima ning mille parendamiseks välja töötama tegevusplaani. ISO50001  rakendamise eelduseks on kvaliteedijuhtimise ISO90001 ja keskkonnasäästmise juhtimise ISO14001 kasutusele võtmine.

 

Energiasäästu juhtimise rakendamine ei olnud väga keeruline protsess, sest Movek Grupp tegeleb energiasäästuprobleemidega igapäevaselt ja eelnevalt kasutusele võetud kvaliteedi ja keskkonnajuhtimine oli loonud baasi energiasäästu ISO50001 rakendamiseks.  Juurutamist alustasime ettevõtte kogu energiakulu kaardistamisega e. baastaseme määratlemisega, mis hõlmas hoonete kütte, jahutuse, tarbevee soojendamise,   ventilatsiooni , veekulu ja autotranspordi energiakulud. Alustasime  energiatarbijate kaardistamisega, tarbimise-tootmise mõõdistusvõimaluste selgitamisega.   Mõõdikute paigaldamine võimaldas täpselt määrata energiahulkasid  mida kasutatakse soojuse tootmiseks ja tarbevee soojendamiseks. Paigaldasime lisaautomaatikat mis võimaldas programmeerida seadmete tööd täpsemalt ja rohkem vajaduspõhisusest lähtudes arvestades samas süsteemide inertsustega.  Erinevate ventilatsiooniagregaatide programmeeritud juhtimine võimaldas olulist energiasäästu. Moderniseerisime ka kütteseadmed asendades süsteemis olevad tsirkulatsioonipumbad tarkvaraliselt juhitavate tsirkulatsioonipumpadega ning soojuspumpade gaasikontuuri mehhaanilised paisventiilid elektrooniliste paisventiilidega. Mõõdikuid paigaldasime ka energiat kasutatavale ja tootvale testimisstendile. Toodetud energiat kasutame maksimaalsel vältides kadusid seadmete katsetamisel ja hoone ventileerimisel.  Nende lahendustega saime täieliku pildi energiatarbijatest mis võimaldas planeerida  tarbijate optimaalset kasutamist  , parendada toimimist tarbijaid moderniseerides   . Mõõtes kasutatud ja toodetud energiahulkasid  nägime parendamisega saavutatud reaalset arvväärtusega energiasäästu.  Energiaaudit mille koostasime ennem ISO50001 rakendamist oli meile lähteülesandeks millega võrrelda saavutatud tulemust. Ühe aasta jooksul pärast ISO50001 kasutusele võttu  suutsime viia meie kasutatava hoone energiatõhususe arvu 71,58kWh , mis on tootmishoone kohta väga hea tulemus.

Energiajuhtimine sai arvnäitajad ka tootearenduses, kasutades uuemat tehnoloogilist skeemi töötasime välja meie tarbijatele maksimaalset energiasäästu võimaldavad seadmete seeriad. Oleme väljatöötanud soojuspumpade juhtimise tarkvara seadmete juhtimiseks seades eesmärgiks  maksimaalse efektiivsuse.  Kasutades EAS innovatsiooniosakut teostasime ka meie poolt toodetavate soojuspumpade testimised kolmanda osapoole EHPA akrediteeritud laboris eesmärgiga saada testraportid EHPA kvaliteedimärgi ja MVSI tingimustel    . Uute soojuspumpade testimisetulemused näitasid et meie poolt toodetavad uued inverterkompressoritega seadmete seeriad vastavad A+++ esitatavatele nõuetele. Head testimistulemused võimaldavad aktiivsemalt tegeleda seadmete ekspordiga.

Üheks ISO50001 osaks on autokütuse kulu optimeerimine ja tarbitava vee kasutuse jälgimine. Autokütuse kulu optimeerimine annab meile ülevaate erinevate transpordivahendite kütusetarbimisest, neid kasutatavate töötajate erinevaid sõiduharjumusi sarnaste autodega sõitmisel. 

ISO50001 kasutuselevõtt andis meie ettevõttele konkreetse rahalise säästu mis toob  selleks tehtud kulutused meile paari aastaga tagasi ja näitas ära edasise säästumeetmed   mis võimaldaks energia kokkuhoidu. ISO50001 muutis meie üldist tegutsemispoliitikat   energiasäästu eesmärke  priotiseerides  ning lisas meie plaanidesse erinevaid parendamise meetmeid k.a  energiatootmine päikesepaneelidega, mis võimaldaks energiatõhususe arvu vähendada veel kolmandiku võrra .

Panustamine ISO50001 annab ettevõttele rahalist säästu, ning näitab Movek Grupp i energiasääsliku ettevõttena ja energiasäästliku toodangu tootjana. 

TAGASI